Om Testamente


 

Testamente - Information och tips

En person som vill tillförsäkra sig om hur hans eller hennes kvarlåtenskap skall uppdelas efter sin död skall inrätta ett testamente. Ett testamente är ett ensidigt förordnande, vilket betyder att det är den som upprättar ett testamente som bestämmer vad testamentet skall innehålla. Den som upprättar ett testamente kallas för testator. För att en person skall kunna upprätta ett testamente måste denne vara behörig, vilket betyder att personen i fråga måste uppfylla vissa krav, till exempel att vara 18 år fyllda (eller 16 år om han/hon varit gift eller vill testamentera egendom denne själv äger) och inte under påverkan av psykisk störning.

Testamente för ensamstående   ·   Testamente för makar   ·   Testamente för sambor

Ett testamente är en persons yttersta vilja, vilket är uttryck för att ett testamente inte är förpliktande för den som upprättar ett sådant utan denne har alltid rätt att ändra detta när som helst. Ändring av testamente sker enligt samma förfarande som inrättande av sådant. Det är alltid det senast skrivna testamentet som gäller, enligt lagen.

Om testatorn har barn (arvingar i första arvsklassen) har de alltid rätt till hälften av det arv de skulle ha fått om testamentet inte hade funnits. Detta kallas laglott.

Vissa formkrav gäller för att testamentet skall vara juridiskt giltigt, t.ex. att det skall vara skriftligt samt bevittnat av två icke-jäviga (ej syskon etc.) vittnen. Bägge vittnena ska samtidigt bevittna testators underskrift, eller testators vidkännande av densamma. De behöver inte få kännedom om testamentets innehåll.

Såvida testatorn av skäl som sjukdom eller nödsituation ej har möjlighet att upprätta ett ordinärt testamente, enligt ovan, erbjuds i lagen (10 kap. 3 § ärvdabalken) två möjligheter att förordna om sin kvarlåtenskap genom så kallat nödtestamente. Den första metoden som nämns i lagen är att testator muntligen inför två ojäviga vittnen berättar sitt förordnande. Den andra metoden är att testator i egenhändigt undertecknad handling förordnar om kvarlåtenskapen. Den sistnämnda handlingen brukar kallas holografiskt testamente. Ett nödtestamente gäller ej längre, om testator efter testamenterandet under tre månader varit i stånd att upprätta ett ordinärt testamente.

I ett testamente bestämmer du själv vem som ska ärva dig, men det finns lagar och regler som till viss del inskränker din frihet. Här kan du läsa mer om testamente och arvsregler. Du kan boka tid med din lokala jurist för att få hjälp med att skriva ditt testamente. Ett testamente är en handling där du talar om vad som ska ske med dina ägodelar när du är död. Ett testamente både kompletterar och ersätter arvsreglerna i lagen. Du kan testamentera vad du vill till vem du vill. Det enda undantaget är att ditt barn alltid har rätt till att kräva sin laglott. Något som är vanligt är att föräldrar låter sina barn ärva tillgångar som enskild egendom. Detta ska skrivas in i ett testamente. Det betyder att ett barn inte behöver dela sitt arv med en eventuell make om det skulle bli skilsmässa i barnets äktenskap. Det kan vara lämpligt att även ge barnet rätt att i framtiden själv återinföra giftorätt.

Testamente för gifta: Om du är gift och din äkta hälft dör ärver du allt om det inte finns något testamente som anger annat. Detta gäller även om ni har gemensamma barn. Om någon av er har barn utanför äktenskapet gäller emellertid särskilda regler, se vidare under Särkullbarn. Först när du själv har dött får era gemensamma barn ut sina arvslotter efter er båda. Barnen får då hela boet. Finns det flera barn delas boet i lika många arvslotter, efter båda föräldrarna. En del av egendomen kan testamenteras bort till annan, men barn har alltid rätt att få ut hälften av sin arvslott, den så kallade laglotten. Barnen får alltså inte ut sitt arv förrän ni båda har dött. Du har därför rätt att fortsätta att förfoga över hemmets alla tillgångar efter det att eventuell arvsskatt är betald. Det innebär att du lagligt sett faktiskt kan förbruka allting.

Testamente för sambor: När din sambo dör ärver i första hand sambons barn (inom eller utom samboförhållandet). I andra hand ärver sambons närmaste arvingar om det inte finns något testamente. Det enda du har rätt till är att genom bodelning få hälften av den bostad och det bohag som ni har skaffat tillsammans. Vill ni kunna ärva och skydda varandra vid ett dödsfall måste ni därför skriva ett testamente om hur ni vill ha det. Barn till den avlidne har ändå rätt att få ut sin laglott, se nedan under Testamente. Det här är extra viktigt för dig som lever tillsammans med någon som har egna barn. Se upp så att du inte står på bar backe om din älskade går bort. Se till att ni tecknar livförsäkring på varandra.

Mallar för Testamente finns här

 
Visitkort   ·   Samboavtal   ·   Fakturasystem   ·   Horror   ·   Länka gratis   ·  

Aktuellt

Copyright © Utvecklad av HIGO.se 2003 -

web counter